Zoek
Filters
Sluiten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Banketbakkerij Mekking. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van Banketbakkerij Mekking te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en Prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van Banketbakkerij Mekking zijn vrijblijvend. Banketbakkerij Mekking accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. Banketbakkerij Mekking behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij  anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, e-mail, internet is de overeenkomst een feit. Banketbakkerij Mekking behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Leveringen

Banketbakkerij Mekking zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door Banketbakkerij Mekking ten behoeve van de levering ingeschakelde derden. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Banketbakkerij Mekking daarvan direct bij aflevering in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij de webshop van Banketbakkerij Mekking aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels betaling via Ideal.

Reclames, Garantie En Retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Banketbakkerij Mekking de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn, die aangegeven wordt. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij Banketbakkerij Mekking zijn aangemeld.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van Banketbakkerij Mekking over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan Banketbakkerij Mekking opgave doet van een adres is Banketbakkerij Mekking gerechtigd alle bestellingen aan dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht adreswijzigingen schriftelijk te melden aan Banketbakkerij Mekking, Dorpsstraat 46, 6721 JL Bennekom

Aansprakelijkheid

Banketbakkerij Mekking is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van Banketbakkerij Mekking is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van Banketbakkerij Mekking komen. Banketbakkerij Mekking draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt Banketbakkerij Mekking eveneens geen verantwoordelijkheid. Banketbakkerij Mekking is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Banketbakkerij Mekking tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Banketbakkerij Mekking. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden Banketbakkerij Mekking uitgesloten.

Diversen

De klant van Banketbakkerij Mekking dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Banketbakkerij Mekking geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Ingeval van overmacht heeft Bakkerij van Banketbakkerij Mekking het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk of telefonisch mede te delen en zulks zonder dat Banketbakkerij Mekking gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan Banketbakkerij Mekking kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met Banketbakkerij Mekking geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van Banketbakkerij Mekking. Niets uit uitgaven of publicaties van Banketbakkerij Mekking mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Banketbakkerij Mekking.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen Banketbakkerij Mekking en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij Banketbakkerij Mekking te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende. Banketbakkerij Mekking, Dorpsstraat 46, 6721 JL Bennekom, info@banketbakkerijmekking.nl